Häzirki wagtda Bütindünýä golf reýtinginde birinji orny eýelän Dustin Jonson, şu hepde geçiriljek PGA Tour çäresinden, Las Wegasdaky Şadow Krikdäki CJ kubogyndan diagnozy görkezip, çekildi.
Karýerasy üçin 23 sany PGA ýaryşynda ýeňiji bolan Jonson: “Elbetde, men gaty lapykeç” -diýdi. “Bu hepde ýaryşa sabyrsyzlyk bilen garaşýardym, ýöne mümkin boldugyça çalt dolanyp gelmek üçin elimden gelenini ederin”.
“PGA Tour” -yň habaryna görä, 36 ýaşly Jonson ýekşenbe güni agşam alamatlary başdan geçiripdi we sişenbe güni gowulaşyp bilmedi. Soň bolsa oňyn gaýdyp gelen koronawirus synagyny geçirdi.
78 oýunçy Las Wegas meýdançasynda ilkinji alternatiw J.T. Poston.
“Syýahatyň lukmançylyk topary bilen eýýäm birnäçe gezek jaň etdim we maňa beren goldawyna we goldawyna ýokary baha berýärin” -diýdi.
Mart aýynda “Covid-19” pandemiýasy sebäpli “PGA Tour” 13 hepdelik ýapyldy, ýöne iýun aýynda gaýdyp geleli bäri azyndan 15 oýunçynyň Jonson ýaly oňyn synag geçirilendigini gördi. Syýahatyň koronawirus protokollarynyň bir bölegi hökmünde, ähli oýunçylar her hepde syýahat etmezden ozal we ýene-de ýerinde synagdan geçirilýär.
Jonsonyň soňky çäresi sentýabr aýynda geçirilen “US Açyk” ýaryşynda 6-njy ýeri eýeledi we alamatlary ýekşenbe güni başlansoň, indiki hepde Zozo çempionatynda herekete gaýdyp biler. Adatça Japanaponiýada geçiriljek 2020 Zozo çempionaty global pandemiýanyň netijesinde Kaliforniýanyň Şerwud kölüne göçdi.
Karýerasy üçin Jonson bir uly çempionlyk ýeňşi, Pensilwaniýa ştatynyň Pittsburg şäherindäki Oakmont Country Club-da 2016-njy ýylda geçirilen ABŞ-nyň açyk ýeňşi bilen buýsanýar.
Sentýabr aýynda Jonson “PGA Tour” -yň möwsümleýin FedEx kubogy çempionatyny we özi bilen bilelikde 15 million dollar baýrak aldy. Şeýle hem, karýerasynda ikinji gezek “PGA Tour” ýylyň oýunçysy diýlip saýlandy.

Gurbangeldi Kulyýew
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy