Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Konsullygynda Hyrat we Badhyz welaýatlarynyň türkmen diasporasynyň abraýly wekilleriniň gatnaşmaklarynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň konsuly we Owganystanyň abraýly türkmen wekilleri çykyş edip, kitabyň aýratynlyklary hem-de onuň milli we dünýä gymmatlyklaryny ösdürmekdäki esasy orny barada nygtadylar. Şeyle hem eseriň yaş türkmen neslini ynsanperwerlik we watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek işinde ýol görkeziji bolup hyzmat etjekdigi barada aýratyn bellediler.
Hyratly türkmenleriň ýaşlarynyň wekili, bu edebi eseriň neşir edilmegi Owganystanda ýaşaýan türkmen diasporasy tarapyndan uly buýsanç we begenç duýgulary bilen kabul edilendigini aýtdy.