Zyýanlylygy taýdan birinji ýerde – şeker durýar. Şekeri biz näçe söýüp kabul etsek-de, ol adam tarapyndan köp kabul edilse derä, lipidlere we beloklara zeper ýetirip bilýär. Öte ýagly naharlar, tiz tagamlar, margarin, şeýle hem konserwirlenen iýmitler – gan damarlaryna zeper ýetirip, gan aýlanyşygyny haýallaşdyrýar. Ýürek keselleriniň töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. Beýle hadysanyň esasy sebäpkäri bolsa trans ýaglarydyr. Bişen kartoşka deri öýjüklerine zyýan ýetirmek mümkinçiligine eýedir. Ýene-de bir zyýanly önümleriň biri ajy iýmitler hasaplanýar. Beýle önümler adamyň gan aýlanyş ulgamyna-da täsir edýär – gan damarlaryny daraldyp, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmelere sebäp bolýar.
Neşiriň pikiriçe, kömürde bişirilen etiň ulanylmagy garramagy çaltlaşdyrýar.