Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakynda Permana gol çekildi.
Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň ilatynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, 2020-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky dynç güni 28-nji sentýabra — duşenbe gününe geçirildi.
Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.