Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy AFK-nyň Kubogy 2020-niň togtadylýandygy barada habar berdi diýip, guramanyň resmi saýtyna salgylanyp, Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär.
Bu barada AFK-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň onlaýn arkaly geçirilen ýygnagynda belli edildi. Gelnen bu netije ilkinji nobatda ýaş oýunçylaryň saglyklaryna ünsi güýçlendirmek maksady bilen baglydyr diýlip habarda bellenilýär. Olaryň ýaryşlara gatnaşmak üçin uzak ýola gitmeli boljakdyklary nazara alnyp, şu ýyl Bahreýnde hem-de Özbegistanda geçirilmegi göz öňünde tutulan ýetginjekleriň (U16) hem-de ýaşlaryň (U19) arasyndaky Aziýa çempionatlaryny 2021-nji ýylda geçirmek baradaky karara gelindi.
AFK-nyň resmi saýtynda bellenilişi ýaly, AFK-nyň Kubogynyň zolaklaryň bäşisinde geçirilýändigi bilen bagly logistika sazlaşygynda kynçylyklaryň ýüze çykmak mümkinçilikleri sebäpli AFK-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleri şeýle netijä gelipdirler.
Gelnen bu netijäniň, ýurdumyzyň çempiony “Altyn Asyr” toparynyň bu möwsüm Aziýanyň ikinji derejeli bäsleşiginde çykyş edip bilmejekdigini aňladýar. Ýeri gelende bellesek, bu möwsüm paýtagtymyzyň topary AFK-nyň Kubogynda täjikleriň “Istiklol”, “Hujand” hem-de gyrgyzlaryň “Dordoý” toparlary bilen Merkezi Aziýa zolagynda bäsleşmelidi.
Mundan başga-da, bu ýyl geçirilmeli AFK-nyň Raýdaşlyk Kubogynyň hem 2024-nji ýyla süýşürilendigi belli boldy.
Futzal boýunça klublaryň arasyndaky Aziýanyň Çempionlar ligasynyň hem wagty süýşürilip, ol 2021-nji ýylda geçiriler. Şu ýyl BAE-de geçirilmegi meýilleşdirilen Aziýanyň Çempionlar ligasynda ýurdumyzyň çempiony “Köpetdag” toparynyň gatnaşmaga mümkinçilik alandygyny bellemek gerek.
Geçirilen onlaýn maslahatynda FIFA-nyň garamagyndaky saýlama tapgyryň duşuşyklarynyň hemmesiniň göz öňünde tutulan senesinde geçirilmegi barada karara gelindi.
Futbol boýunça AFK-nyň Çempionlar ligasynyň Gündogar zolagynyň oýunlary 2020-nji ýylyň 15-nji noýabr bilen 13-nji dekabr aralygynda geçiriler. AFK-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň gelen kararyna laýyklykda futbol boýunça AFK-nyň Çempionlar ligasynyň final duşuşygy Günbatar zolakda şu ýylyň 19-njy dekabrynda geçiriler.