Alymlaryň bu açyşy onkologik keseline garşy göreşmäge ukyply dermany ýasamaga kömek eder. Balarynyň awusynyň esasy komponenti bolan melittin rak onkologik keseliň döşde döredýän çişini neýtralizirleýär. Beýle netijäni bu ugurda tejribelik geçiren awstraliýaly lukmanlar belläp geçýärler. Olar özleriniň bu işi bilen bagly ähli maglumatlary Nature žurnalynyň sahypalarynda ýerleşdirdiler.
Olar tejribeligi geçirýän mahallary döşüň süýt demir öýjüklerine ýaramaz keseller bilen döreýän çişlere balarynyň awusynyň täsirlerini öwrenipdirler. Alymlaryň geçiren tejribesine laýyklykda, bu usul, döş onkologik keseline garşy göreşmekde 50%-den gowrak derejede täsirini ýetirýär. Ol ragyň öýjükleriniň ösmeginiň öňüni almaga ukyplydyr.
Bu tejribäni geçiren alymlaryň aýtmaklaryna görä, bu açyş rak keseline garşy derman döretmekde uzagyndan kömek eder. Ol bolsa öz gezeginde döş süýt demir keseline, şeýle-de onkologiýa bilen bagly beýleki keselleriň öňünde durmaga ukyply esasy derman bolar.