Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisiniň barşynda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini (AGPJ) döretmek hakyndaky Karara gol çekdi.
TDH-nyň habar berşi ýaly, gol çekilen resminama laýyklykda, AGPJ-ny döretmäge esaslandyryjylar hökmünde “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyna – esaslyk maýadaky paýy 40% we Awtomobil mekdepleriniň birleşigine – esaslyk maýadaky paýy 30% möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine “Awtoulag kärhanalar birleşigi” AGPJ-nyň bellenen tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmagyny üpjün etmek tabşyryldy.
Karar awtoulag pudagynyň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmäge we Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň şu ulgamynda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilendir.