Türkmenistanyň Prezidenti penşenbe güni awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakyndaky Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine bu ulgamy döretmegi we onuň bir bitewi tehniki talapnamalara laýyklykda işlemegini üpjün etmek tabşyryldy we ony 2022-nji ýylyň dekabr aýyna çenli işe girizmek bellenildi.
“Türkmenaragatnaşyk” agentligine Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamy hakyndaky bir bitewi tehniki talapnamalary işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.