Russiýada Gamaleýa instituty tarapyndan işlenip düzülen “Sputnik V”
sanjymynyň önümçiliginiň başlandygy habar berildi.
Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin: “Meniň bilşime görä, şu gün irden
dünýäde ilkinji gezek täze koronawirusyň ýokuşmagyna garşy sanjym hasaba
alyndy. Munuň gaty täsirli işleýändigini, durnukly immunitet döredýändigini we
ýene-de ähli zerur barlaglardan geçendigini bilýärin” sözlerini ulanmak bilen
Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan tassyklanan Covid-19 sanjymy
Sputnik V-iň önümçiliginiň başlandygy habar berildi.
Bu habar Russiýanyň TASS habarlar gullugy tarapyndan önümçilige
başlanandygy habar berildi.