Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda:
Seýitjan Pirkulyýewiç Ýaňybaýewi Ahal welaýatynyň Sarahs etrap
kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher
kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy
wezipesinden boşatmaly;
Serdar Rozymyratowiç Allakowy Ahal welaýatynyň Tejen etrap, şäher
kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine
bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;
Göwher Çaryýewna Eşanowany Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher
kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine
bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;
Döwran Gurbanowy Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap
kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;
Gurt Amandurdyýewiç Gurbandurdyýewi Ahal welaýatynyň Sarahs etrap
kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly.