«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-
njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti karar etdi:
1-nji derejeli ýurist Kakajan Kanalowiç Amanmyradowy Balkan welaýatynyň
prokurory wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň prokurorynyň orunbasary
wezipesinden boşatmaly;
ýustisiýanyň geňeşçisi Oraz Döwletgeldiýewiç Rozyýewi Balkan
welaýatynyň prokurory wezipesinden boşatmaly;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahim Hekimowiç Ataýewi, başga işe geçmegi
sebäpli, Mary welaýatynyň prokurory wezipesinden boşatmaly;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Allanazar Ataýewiç Nyýazlyýewi Mary
welaýatynyň prokurory wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň
prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.