Tomsuň soňky aýynda, has takygy şu günler okyjylar köpçüligine ýetirilen
gyzykly kitaplar bilen tanyşasyňyz gelýärmi? Onda sizi dünýäniň meşhur
ýazyjylarynyň şu günlerde döreden eserleri bilen tanyş edýäris. Olar, esasanam,
fentezi we kwest hili žanrlardaky eserler. Bu žanrlara degişli dürli hili kitaplar —
mistik, söýgi fentezi, uruşly fantastik we ş.m eserler bar.
Intellektual prozany söýüjiler hem bu kitaplaryň içinden özüne ýarajak eseri
tapyp bilerler. Olar üçin britan ýazyjysy Jonatan Kowuň täze eseriniň bardygyny
bellemek bolar. “Maňa ýalan sözleme” atly ýiti sýužetli bu proza eseri aýratyn hem
ýaşlar üçin gyzykly eser hasap edilýär.
“Booksread” redaksiýasynyň okyjylar köpçüligine maslahat berýän iň täze
kitaplary:
1. Meri Dawniň Haan “Myhman”.
2. Elena Ferrante “Nätanyş gyz”
3. Jeý Parini “Benýaminiň ýoly”
4. Wolter Tewis “Şa aýalynyň göçümi”
5. Malika Ateý “Men hiç haçan…”
6. Delfin de Wigan “Minnetdarlyk”
7. Jonatan Kow “Düýşleriň öýi”
8. Zedi Smit “Demirgazyk-Günbatar”
9. Jeýms Rollins “Iň soňky Odisseý”
10. Enn Geýger “Maňa ýalan sözleme”