Özüňi goramak üçin:
 howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň
ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik
ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly;
 şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berk berjaý etmeli;
 daşary çykmazdan öň agyz-burun örtügini dakynmaly;
 otaglary we olardaky mebelleri, gapylaryň tutawaçlaryny, pollary
zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen yzygiderli arassalap durmaly;
 sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli
meşgullanmaly