Şu gün Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň
raýatlar bilen gönüden-göni galtaşmazlygy hem-de uly ýaşly adamlara öýden
çykmazlygy maslahat berýän sms-leri raýatlara iberildi.
«Hormatly adamlar! Howpsuz araçägi saklamagy, mümkin boldugyça raýatlar
bilen gönüden-göni galtaşmazlygy, esasanam, uly ýaşly adamlara öýden
çykmazlygy maslahat berýäris. TSG we DSM».