Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronowirus bilen bagly halkara
karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy.
BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara
ýetirýän kesel» hökmünde häsiýetlendirdi. Häzir köp çäreleriň netijeli bolandygyna
garamazdan, onuň doly ýok bolup gitmegine wagt bar. Şonuň üçin BSGG ätiýajy
elden bermezligi maksat edinýär.
Şuňa laýyklykda, BSGG Ýer ýüzündäki öňüni alyş çäreleri has-da
güýlendirmek üçin täze meýilnamalary işläp taýýarlaýar.