«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanyň çägindäki otly hereketiniň
çäklendirmelerini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.
«Demir ýol ulaglarynyň hereketiniň 15-nji awgusta çenli çäklendirilýändigini
habar berýäris» diýip, bu barada agentligiň resmi saýtynda hem aýdyldy.
Mundan ozalky çäklendirmeler 16-njy iýuldan 23-nji iýula, soňra 24-nji
uýyldan 31-nji iýula çenli bolupdy.
Ýüze çykan sowallar boýunça +99312383273 / 75 / 76 / 79 telefon belgilerine
jaň edip bilersiňiz.