Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, türkmen
halkynyň Milli baýramy bolan Gurban baýramy 2020-nji ýylyň 31-nji iýulynda, 1-
2-nji awgustynda belleniler.
Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken bu Permanynyň ýerine ýetirilmegini
eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün
etmeli.