Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden nobatdaky SMS
habarnamasy geldi. Onda lukmançylyk agyz-burun örtüklerini dakynmak, 2
metrlik howpsuz aralygy saklamak we Gurban baýramy günlerinde köpçülikleýin
çäreleri çäklendirip, öýde oturmak maslahat berilýär:
«Häzirki wagtda howanyň düzümindäki ynsan saglygyna zyýan beriji tozan
bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli agyz-burun örtüklerini ulanmagy, 2 metr
howpsuz araçägi saklamagy hem-de Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde
köpçülikleýin çäreleri çäklenderip, her bir maşgalanyň bu baýramçylygy öz
oýünde geçirmegini maslahat berýaris. Gurban baýramyňyz gutly bolsun! TSG we
DSG».