Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Abu-Dabiniň
Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Ýokary
Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Mohammed bin Zaýed Al-Nahaýýanyň
arasynda telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda birek-birege hormat goýmak we
goldaw bermek ýörelgeleri esasynda ýola goýlýan döwletara gatnaşyklarynyň
mundan beýläk-de yzygiderli ösdürilmeginiň geljekki ugurlary ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň Prezidenti we Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy sebitleýin
we ählumumy meseleler boýunça pikir alyşdylar. Şunlukda, halkara ykdysady
gatnaşyklaryna oňaýsyz täsiri bolan we adamzada täze wehim salýan koronawirus
ýokanjy bilen baglanyşykly meselelere deglip geçildi.
Milli Liderimiz döwletimiziň bu umumy dünýä göreşine ygrarlydygyny
belläp, wehime garşy netijeli göreşmek maksady bilen, ähli ýurtlaryň
tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň zerurlygyny nazarlaýan halkara
hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmeginiň aýratyn ähmiýetini nygtady.