Russiýanyň Senagat we söwda ministrliginiň sişenbe güni habar bermegine
görä, türkmen tarapy demir ýollaryny döwrebaplaşdyrmak maksatnamasynyň
çäklerinde ýakyn wagtda täze wagonlaryň 1100 sanysyny, şol sanda 300 sany
ýapyk, 300 sany ýarym açyk we 500 sany nebit we benzin daşamak üçin
wagonlary satyn almakçydygyny belledi. Bu barada Orient agentligi habar berýär.
Belläp geçsek, Russiýanyň Türkmenistandaky Söwda wekilhanasynyň
ýolbaşçylary we hünärmenleri 9-njy iýulda “Türkmendemirýollary” agentligi bilen
“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Transmaşholding”, “NPK
Uralwagonzawod”, “Transputmaş” we “Altaýwagon” paýdarlar jemgyýetiniň
ýolbaşçylary we hünärmenleriniň arasynda iş wideo konferensiýasy guralypdy.
Gepleşige gatnaşyjylar demirýol enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün
etmek babatynda rus-türkmen ykdysady gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we
geljegi barada hem pikir alyşdylar.
Şeýle hem, söhbetdeşlikde rus demirýol önümleriniň bu pudakdaky türkmen
kärdeşleriniň talaplaryna laýyk gelmeginiň ähmiýetini belledi.
Rus kompaniýalarynyň wekilleri özüniň gyzyklanmalary barada pikir alşyp,
türkmen hyzmatdaşlary bilen mundan beýläk-de gatnaşyklary ösdürmek boýunça,
şeýle hem bäsleşiklere gatnaşmagyň şertlerini ara alyp maslahatlaşdylar.
“Demirýollary” AGPJ we “Transmaşholding” ozal geçirilen gepleşikleriň
netijesinde iki sany ýük we iki ýolagçy dizel lokomotiwini üpjün etmek boýunça
maslahat etdiler hem-de häzirki wagtda taraplar şertnamanyň üstünde işleýärler.