«Ene mähri» saglygy goraýyş halkara merkezi 17-nji iýuldan başlap, aýyň
ahyryna çenli öz işini bes edýär. Bu döwürde ýiti ýokanç kesellere garşy göreşmek
boýunça Döwlet maksatnamasynyň çäginde arassaçylyk işleri geçiriler. Arzuw
News agentliginiň habar bermegine görä, merkeze ýüz tutmak isleýänler 30-njy
iýuldan başlap kabulhana bilen jaňlaşyp bilerler.