Saud Arabystanynyň hökümetiniň 13-nji iýul güni mälim etmegine görä,
Patyşalykdaky musulmanlar bu ýylky Iýd Al-Adha (Gurban baýramy) namazyny
metjitlerde okamaga rugsat beriljekdigini habar berdi.
Yslam işleri boýunça weziri Şaýh Abdullatif Al-Şeýh öz wezirliginiň
çäklerindäki bölümlerine Iýd Al-Adha baýramyna taýýarlyk işlerini ýerine
ýetirmek boýunça buýruk beripdir.
Koronawirus howpunyň öňüni almak maksadynda baýramçylyk däp-
dessurlaryny rugsat berlen ýörite ýerlerde berjaý etmek bellenildi. Bu ýerlerde
gorag çäreleri güýçli gözegçilik ediler.
Yslam işleri wezirliginiň habaryna görä, baýram namazyna gelenleriň
arasynda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň gorag
çärelerine amal etmekleri üçin wagyz-ündew işleri güýçlendirildi. Şeýle-de,
lukmançylyk hünärmenleriň wirusdan goranmak boýunça beren maslahatlary neşir
edildi.
Ýatladyp geçsek, bu ýylky Gurban baýramy awgust aýynyň deslapky
günlerine dogry geler.