Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21
göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam
bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki
jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy
maslahat berýäris.
Saglygyňyzy goraň — agyz-burun örtüklerini ulanyň!