Ýaponiýada golaýda 200 müňden gowrak adam halas etmek barada karar
kabul edildi. Bu barada “Kýoda” habarlar agentligi habar berýär.
Kumamoto we Kagoşima prefekturalarynyň ilatyna adam ömrüne göni wehim
salýan iň ýokary howp hakynda bildiriş bermek tabşyryldy. Soňky maglumatlara
görä, Akaşita (Kumamoto Prefekturasy) şäherçesinde derýalaryň joşmasy sebäpli
azyndan 13 adam dereksiz ýitdi. 15 adam bolsa aradan çykypdyr.
Kýuşu Elektrik Power maglumtalarynda bolsa, güýçli ýagyş sebäpli
Kumamoto Prefekturasyndandaky 9000-e ýakyn öý elektrik togundan mahrum
bolupdyr.
Premýer-ministr Sindzo Abeniň ýolbaşçylygynda ykdysady çökgünlik ştab-
kwartirasyny döretdi. Bu ýerde helakçilik ýerinden nalnan maglumatlar alnyp
gözden geçirilýär.
Ýaponiýanyň milli meteorologiýa müdirligi ýurduň günorta-günbatarynda
häli görlüp-eşidilmedik ýagyş ýagandygyny mälim etdi. Kumamoto
Prefekturasynyň käbir çäklerinde günüň dowamynda 479,5 mm ýagyş ýagypdyr.