“Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda öndürilen smart
telewizorlaryň onlaýn satuwyny ýola goýdy. Bu barada ORIENT duşenbe güni habar berdi.
Habara görä, smart telewizor satyn almak isleýän müşderiler “Aýdyň gijeler”
kompaniýasynyň web sahypasyna girip (http://www.aydyngijeler.com.tm), şol ýerde “telewizor” bölüminde üç görnüş diagonally telewizorlary saýlap sargyt edip bilerler.
Kompaniýanyň işgärleri we operatorlary onlaýn sargyt alandan soň
maglumatlary gaýtadan işleýärler we müşderini nobata goýýarlar. Belli bir
wagtdan soň müşderiler bilen telefon arkaly habarlaşyp, harytlary görkezilen salga
iberýärler. Müşderiler sargytlary üçin bank kartlary arkaly hem töläp bilýärler.
“Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti alyjylara “Tolkun” haryt nyşanly
diagonaly 32 we 42 dýumlyk, şeýle hem “Zemin” haryt nyşanly diagonaly 55
dýumlyk suwukkristal ekranly hem-de “4K Ultra HD” durulykly “IP-týunerli”
telewizorlary hödürleýär. Önümler zerur interfeýsler we kabel öýjükleri bilen
üpjün ediler.