Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda,
2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar we
Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy, 2020-nji ýylda
Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň
meýilnamasy tassyklanyldy.
– Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine:
– okuwa kabul etmegi 2020-nji ýylyň 6-njy iýuly — 15-nji awgusty
aralygynda guramak;
– okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglaryny ýokary we orta hünär
okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerinde geçirmek tabşyryldy.