BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan koronawirus barada rezulýusiýa kabul edildi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Ady agzalan geleşik üç aýlyk diplomatik gürrüňdeşliklerden soň ahyry makullandy. Resminama görä, ähli döwletler söweş heretlerini togtatmagy gerek. Şu boýunça BMG-niň Baş kätibiniň ýörite ilçileri we wekilleri bellenilen işleri alyp barýarlar. BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi özara düşünişmezçilikli taraplara 90 günden az bolmadyk wagt aralygynda ot açmalary tizden-tiz bes etmegi sorap ýüz tutdy. Bu işlerden göz öňüne tutulýan maksat pandemiýa şertlerinde yzygiderli gumanitar kömekleri wagtly-wagtynda ýetirip durmakdyr. Gadagan edilen terrorçylyk hereketlerine garşy harby operasiýalar bu rezulýusiýadan daşarydyr.

Toýly MUHAMMETDURDYÝEW,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň žurnalistika hünäriniň talyby.