Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň şu medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine Türkmenistanyň hormatly atlary dakyldy:

«Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ady:

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Türkmen sazy kafedrasynyň uly mugallymy Annaseit Ataýewiç Annamyradowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň Babarap obasynyň ýaşaýjysy, sazanda Durdymyrat Gazakowa,

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň direktorynyň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary Almagül Kakabaýewna Nazarowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher medeniýet merkeziniň artisti Dilber Jepbarkulyýewna Rahmanowa;

«Türkmenistanyň halk suratkeşi» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Işanguly Döwletowiç Işangulyýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri» diýen hormatly ady:

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň çeper dekoratiw we butaforçylyk bölüminiň müdiri Tatýana Ýakowlewna Pradana,

Lebap welaýat Medeniýet müdirliginiň başlygy Gurbandurdy Tahyrowiç Saryýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň türgençisi, Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň döredijilik toparynyň «Türkmen» jigitler toparynyň sahna ussady Serdar Hojakulyýewiç Gurbangulyýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan bagşysy» diýen hormatly ady:

20016-njy harby bölümiň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestriniň konsertmeýsteri Rahman Oraznepesowiç Rahmanowa;

«Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň baş ýolbaşçysy Nurberdi Altyýewiç Hojaýewe,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň halk tansy bölüminiň mugallymy Nur Nabat Çaryýewna Gurbanowa,

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Babamyrat Muhammedowa.