Birleşen Milletler Guramasyndan gelip gowşan nobatdaky hoş habarda statistiki maglumatlara görä Türkmenistanyň enäniň we çaganyň saglygyny goramakda dünýäde öňdebaryjy ýurtlaryň biri hökmünde ykrar ediilendigi barada aýdylýar. BMG-niň geçen ýylyň netijelerine beren bahasy boýunça çagany dünýä inderen mahalynda eneleriň ölümi babatda ýurdumyzdaky görkeziji Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça iň pes görkezijileriň biridir.

Belläp geçsek, Gurbanguly Berdimuhamedow enäniň we çagalaryň saglygynyň berkidilmeginde durmuş goldawynyň wajypdygyny belläp, «Maşgala näçe berk bolsa, jemgyýetimiz şonça baý bolar» diýip nygtady. Bu ýerde gürrüň mümkin bolan ýeňillikler ulgamyny işläp taýýarlamak, şol sanda çagany dünýä inderýän eneleri höweslendirmek, kömek pullarynyň möçberini artdyrmak we ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny işjeňleşdirmek hakynda barýar.

Göwreli eneleri işinden boşatmak, gijeki ýa-da möhletinden artyk işlere çekmek zähmet kanunçylygy tarapyndan gadagan edilýär. Şeýle hem köp çagaly enelere işiň ýeňilräk görnüşleri hödürlenilýär. Olaryň iş tertipnamasy doly bolmadyk iş güni we beýleki hukuk kepillikleri, köp çagaly eneleriň durmuş goraglylygy üpjün edilýär. Munuň özi çagaly enelere nesil terbiýesi üçin wagtyň döremegini şertlendirýär.