Ylymlar güni mynasybetli şu aşakdaky ýaşlar Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we noutbuk kompýuterleri bilen sylaglanyldy:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň kiçi ylmy işgäri Rahim Selimowiç Hojamyradowy — 1-nji orun;

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň kliniki ordinatory Yklym Çarymuhammedowiç Bolmämmedowy — 1-nji orun;

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Maldarçylyk we weterinariýa ylmy-önümçilik merkeziniň epizootologiýa barlaghanasynyň ylmy işgäri Merdan Rejepmämmedowiç Taýewi — 1-nji orun;

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň öwreniji mugallymy Wepa Döwletgeldiýewiç Döwletgeldiýewi — 1-nji orun;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň göwreli aýallaryň patologiýasy bölüminiň lukmany Ogulkeýik Rahymberdiýewna Hojageldiýewany — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi Begenç Nobatowiç Bazarowy — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň döwleti öwreniş bölüminiň uly ylmy işgäri Aýna Allamuradowna Tangyýewany — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň medeniýet bölüminiň müdiri Gurbanmyrat Muhammedowiç Muhammedowy — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň innowasiýalaryň ykdysadyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy Jemal Çaryýarowna Kulyýewany — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy Akmuhammet Aýdogdyýewiç Jumagulyýewi — 3-nji orun;

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň iňlis filologiýasy kafedrasynyň mugallymy Gunça Gurbanmyradowna Gurbanmyradowany — 3-nji orun;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň mediki-biologik üpjünçiligi kafedrasynyň öwreniji mugallymy Mälikberdi Atageldiýewiç Atageldiýewi — 3-nji orun;

Türkmen döwlet maliýe institutynyň maliýe kafedrasynyň öwreniji mugallymy Gültäç Meretdurdyýewna Annamämmedowany — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sungaty öwreniş kafedrasynyň mugallymy Jemal Nuryýewna Toryýewany — 3-nji orun;

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy Muhammet Hemraýewiç Jumaýewi — 3-nji orun;

Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Aýjahan Penamuhammedowna Gulhanowany — 3-nji orun;

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Baýmyrat Serdarberdiýewiç Annabaýewi — 1-nji orun;

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň geologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Enejan Penjiýewna Babaýewany — 1-nji orun;

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Aýgül Baýrammämmedowna Abaýewany — 1-nji orun;

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ulaglar fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Döwrangeldi Döwletnazarowiç Suwhanowy — 1-nji orun;

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Kuwwat Astanagulyýewiç Abraýewi — 1-nji orun;

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň tebigat bilimleri we matematika fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Aman Berdimyrat ogly Berdimyradowy — 1-nji orun;

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Mähri Agamyradowna Şamuradowany — 2-nji orun;

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň geologiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Dürjahan Patşagulyýewna Ataýewany — 2-nji orun;

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Ýazmyrat Saparmyradowiç Gulmämmedowy — 2-nji orun;

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň keselleriň öňüni alyş fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gülöwser Muhommetjumaýewna Esenowany — 2-nji orun;

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Kadyr Ýazmyradowiç Amanowy — 2-nji orun;

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gidromeliorasiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Annageldi Serdarowiç Annaýewi — 2-nji orun;

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň himiýa we nanotehnologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Patma Meretniýazowna Igdyrowany — 2-nji orun;

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň dil öwreniş bölüminiň žurnalistika hünäriniň 1-nji ýyl talyby Sülgün Bazarowna Bazarowany — 2-nji orun;

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Dowran Silapberdiýewiç Ýazdurdyýewi — 2-nji orun;

Türkmen döwlet maliýe institutynyň bank işi fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Akmyrat Begmyradowiç Şiriýewi — 2-nji orun;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Saparsoltan Serdarowna Darrynowany — 2-nji orun;

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Serdar Merdanowiç Bekmämmedowy — 2-nji orun;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň syýahatçylyk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Jennet Çaryýargulyýewna Seýdiýewany — 2-nji orun;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Aýtäç Ahmetberdiýewna Mededowany — 2-nji orun;

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň 5-nji ýyl harby talyby Kerim Döwletowiç Baýgeldiýewi — 2-nji orun;

Türkmen oba hojalyk institutynyň weterinar lukmançylygy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Abdyrahman Jumadurdyýewiç Annamyradowy — 2-nji orun;

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň senagat-tehnologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Nepes Magsatmyradowiç Saparnazarowy — 2-nji orun;

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Kakajan Hojagurbanowiç Çaryýarowy — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Ýusup Amanmämmedowiç Gurbanmämmedowy — 3-nji orun;

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň himiýa tehnologiýasy fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Rasulbek Bazarbaýewiç Tangriberganowy — 3-nji orun;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýe fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Nurgeldi Jepbarowiç Annamuhammedowy — 3-nji orun;

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň roman-german dilleri we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Laçyn Merdanowany — 3-nji orun;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kitaphanaçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gunça Batyrowna Gurbanowany — 3-nji orun;

Türkmenistanyň Serhet institutynyň 4-nji ýyl harby talyby Begli Guwanjowiç Gurbandurdyýewi — 3-nji orun;

Türkmenistanyň gol çeken Kararynyň birinji böleginde görkezilen maksatlar üçin çykdajylary Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaş alymlary goldamak boýunça gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmeli.