12-nji iýunda Ylymlar güni mynasybetli Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň maslahatlar zalynda ýaş alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklary gowşurmak dabarasy boldy. Bu bäsleşik Ylymlar akademiýasy hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan bilelikde guralýar.

Emin agzalary hödürlenen işleriň nazaryýet taýdan wajyplygy, ylmy taýdan täzeçilligi, iş ýüzünde durmuşa geçirmek we önümçilige ornaşdyrmak zerurlygy nukdaýnazaryndan möhümdigi ýaly birnäçe ugurlaryň esasynda bäsleşigiň ýeňijileriniň 46-syny kesgitlediler.

Baýraklary gowşurmak dabarasyna Hökümet agzalary, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriň ýolbaşçylary, ylmy işgärler, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri we talyplar, Ylymlar akademiýasynyň doktorantlary hem-de aspirantlary gatnaşdylar.

Dowamly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiziň adyndan bäsleşigiň ýeňijilerine diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar — noutbuklar gowşuryldy.

Şu gezekki bäsleşigiň ýeňijileriniň işleri Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan neşir edilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň ýaş alymlarynyň ylmy gadamlary» atly ýygyndyda çap ediler.