Sanly wideoaragatnaşyk arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiliniň, BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň hem-de wekilleriniň, BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler, parahatçylyk gurujylyk we parahatçylyk döredijilik amallary meseleleri boýunça kömekçisiniň, ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň, ÝHHG-niň Dawalaryň öňüniň alynmagy boýunça merkeziniň direktorynyň, şeýle hem halkara bilermenleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat geçirildi.

Bellenilişi ýaly, sebit gatnaşyklarynyň şeýle görnüşi özüni sebit hem-de ählumumy derejelerinde bilelikdäki işiň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdança hökmünde görkezdi.

Çykyşlarda Owganystandaky ýagdaýy diňe parahatçylykly, syýasy serişdeler arkaly kadalaşdyrmagyň möhümdigine aýratyn üns berildi.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň çökgünlikden soňky döwür üçin garaýyşlarynyň syny duşuşygyň meseleleriniň biri boldy. Şeýle hem BMG-niň, şol sanda BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň we beýleki ýöriteleşdirilen düzümleriň sebit tagallalaryndaky orny baradaky teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy.