Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Geçirilen wideomaslahatyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri gatnaşdy. Onlaýn duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan Dubaýda geçiriljek «EKSPO–2020» halkara sergisiniň möhümligi barada pikir alyşdylar.

Hususan-da, Türkmenistanly wekilleriň bu iri çärä gatnaşmagy bilen bagly guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bulardan başga-da bütindünýä sergisine taýýarlyk görmekde we ony geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada gepleşdiler.