BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň bilermenleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi.

Onlaýn duşuşygyň esasy meselesi COVID-19 koronawirus keseliniň ýurdumyzyň çäklerine aralaşmagynyň mundan beýläk-de öňüni almak boýunça çäreleriň amala aşyrylyşy, BSGG bilen bilelikde barlaghanalarda degişli anyklaýyş işleriniň geçirilişi baradaky meselelerden ybarat boldy.

Nygtalyşy ýaly, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bu möhüm ulgamda öz işläp taýýarlamalaryny Türkmenistana bermäge taýýardyr, Türkmen döwleti bolsa öz nobatynda ýurduň çägine ýokanjyň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça görlen öňüni alyş çäreleri babatda tejribe alyşmaga taýýardyr.