Türkmenistanyň DIM-de ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleriniň hem-de ÝUNISEF-iň wekilleriniň arasynda Türkmenistanyň we ÝUNISEF-iň arasynda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Ýurt boýunça maksatnamasynyň resminamasynyň taslamasynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy maksady bilen duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär.
Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim, Maliýe we ykdysadyýet, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri, şeýle-de ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky edarasynyň wekilleri bu resminamanyň esasy aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar we bilermenlik pikirlerini alyşdylar.
Duşuşyga gatnaşyjylar bu resminamanyň Türkmenistanyň we ÝUNISEF-iň arasyndaky çagalaryň saglygynyň we bagtyýar durmuşynyň ilerlerilmegi boýunça hyzmatdaşlygynyň has hem giňeldilmegine ýardam eder we öz nobatynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň ösdürilmeginiň prosesinde möhüm ädim bolar.