Şan Lewiniň režissýorlyk etjek täze filminde kanadaly aktýor baş keşbi janlandyrar. Hekaýada Reýnoldsyň gahrymany geçmişe düşýär, öz ýetginjeklik ýyllaryna duşýar, şeýle hem merhum kakasy bilen aragatnaşyk saklaýar. “Hollywood Reporter” neşiriniň habaryna görä, täze filmiň ssenarisini “Mundan beýläk özüňiz ýaşaň” komediýasy bilen tanalýan Jonatan Troller ýazar. Film 2012-nji ýyldan bäri önümçilige taýýarlanýar.
Ilkibaşda onuň adyna “Bize Adam diýýärler” goýmak islediler we baş rolda Tom Kruz oýnamalydy. Režissýoryň häzirki meýilnamalaryna görä, pandemiýa meýilnamadan çykmaly etmese, filmi düşürmek işleri 2020-nji ýylyň ahyrynda başlar. Ýeri gelende aýtsak, täze filmiň eseri Lewi bilen Reýnoldsyň ilkinji bilelikdäki eseri bolmaz. Režissýor we aktýor eýýäm “Baş gahryman” komediýasynda bile keşp janlandyrdylar. Bu filmiň premýerasy dünýäde koronawirusyň ýaýramagy sebäpli yza süýşürildi.