Ýüküň umumy agramy 50 tonnadan gowrak bolup, onda Belarusyň saglygy
goraýyş ulgamy we dürli kärhanalaryň we kompaniýalaryň aýry-aýry sebitleri üçin
dürli gorag enjamlary, dermanlar we dezinfeksiýa serişdeleri bar.
Ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň beren habaryna görä, 26-njy aprelde
gije Belarusa Hytaýdan ynsanperwer kömegi geldi. Ýükler ýurda Boeing 747
“Transawiaeksport howa ýollary” ýük uçary bilen gowşuryldy. Ýükleriň kabul
edilýän mahaly bortda adatdan daşary ýagdaýlar ministriniň orunbasary Anatoliý
Dolgolewetsiň ýolbaşçylygyndaky Belarus halas edijiler topary bardy.
Uçarda Belarusyň we Hytaý kompaniýalarynyň Belarusyň saglygy goraýyş
ulgamy üçin ýygnan önümleri bar. Hususan-da, 330 müň lukmançylyk hirurgiki
maskalary (respiratorlar) KN95 – Wargaming kompaniýasyndan; COVID-19
bejermek üçin tassyklanan Favipirawir wirusa garşy serişdäniň gaplamasy, şeýle
hem 9,6 müň test üçin 200 müň respirator we reagent – "Energy-Oil"
kompaniýasyndan. Şeýle hem RUE Belmedtehnika bu bortda 300,000 respirator
iberdi.