Sungat bilen meşgulla¬nmak isleýänleriň hem¬mesiniň amerikan reži¬ssýory Martin Skorsez¬iň täze filminiň bir bölegi bolmak üçin aj¬aýyp mümkinçiligi bar¬. Sputnik Azerbaýjany¬ň habaryna görä, azer¬baýjanlylar amerikaly¬ režissýor Martin Sko¬rseziň “Killers of th¬e Flower Moon” filmin¬de surata düşmäge müm-kinçilik alýarlar.
Bu barada maglumaty D¬i Kaprio Instagram so¬sial ulgamyndaky sahy-pasynda ýerleşdirdi. ¬Ol kärdeşi De Niro bi¬len bilelikde adamlar¬y #AllinChallenge aks¬iýasyna goşulmaga çag¬yrýan wideo habary ýa¬zgy etdiler. Haýyr-sa¬hawat kampaniýasynyň ¬maksady, koronawirus ¬pandemiýasynyň möwç a¬lýan döwründe kyn ýag¬daýa düşen maşgalalar¬yň azyk ýagdaýyna ýar-dam bermekden ybarat.
Aktýorlar täze “Kille¬rs of the Flower Moon¬” filminde baş keşbi -janlandyrjakdyklaryny¬ we dünýäniň dürli kü¬njeklerinde ýaşaýanla¬ryň hemmesiniň filmde¬ onda keşp janlandyrm¬aga, hatda filmiň pre¬mýerasyna gatnaşmaga ¬mümkinçilikleriniň ba¬rdygyny aýtdylar. Mun¬uň üçin dünýä kinosyn¬yň ýyldyzlarynyň piki¬riçe, islendik mukdar¬da sadaka bermeli we -haýyr-sahawat işiniň ¬bir bölegi bolmaly. H¬ereket gutarandan soň¬ re directorissýor Sk¬orseziň özi filmde ba¬ş keşbi janlandyrjak ¬bagtly birini saýlar.¬ Bu çärä dürli millet¬den bolan adamlar gat¬naşyp bilerler.
“Killers of the Flowe¬r Moon” filmi Deýwid ¬Granyň romany esasynd¬a düşürilýär. Filmdäk¬i wakalar 1920-nji ýy¬llarda Oklahoma şäher¬inde bolup geçýär. Wa¬kalar oturymly ýerind¬en nebit tapylan Osag¬eji taýpasynyň ýok ed-ilmegi barada bolar.