Türkmen bedewiniň milli baýramy barha ýakynlaşýar. Ýurdumyzda sergileri, maslahatlary, bäsleşikleri we at çapyşyklaryny öz içine alýan behişdi bedewlere bagyşlanan köpugurly çärelere badalga berildi.
Mälim bolşy ýaly, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji aprelde Aşgabatda ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşigini, şeýle hem behişdi bedewleriň keşbini sungat eserlerinde ýokary derejede beýan etmek boýunça döredijilik işgärleriniň arasynda bäsleşigiň jemleýji tapgyryny geçirmek hakyndaky resminamalara gol çekdi.
At çapyşyklary milli däpleriň gözelligini we özboluşlylygyny öz içine alýan ýokary döwlet derejesinde guralýan dabaralaryň esasylarynyň biri bolup durýar. Gadymy döwürlerden bäri at çapyşyklary türkmen toýlarynyň aýrylmaz bölegine öwrülipdir. At çapyşyklarynyň belent ruhy we onuň özüne çekijiligi bu çärä has-da dabara berýär. Häzirki döwürde asyrlar aşyp gelýän dessurlar diňe bir dowam etmek bilen çäklenmän, eýsem, ahalteke bedewleriniň gözelligini we çeýeligini alamatlandyrýan täze öwüşgine eýe boldy.
Atçylyk sporty bäsleşikleriniň we at çapyşyklarynyň ýeňijilerini höweslendirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz her ýylda bolşy ýaly, Buýruga gol çekdi. Oňa laýyklykda, bäsleşikleriň ýeňijilerini sylaglamagyň şerti we baýraklary kesgitlendi.