Instagram COVID-19 wirusy sebäpli karantin yglan edilen ýurtlaryň öýde oturýan raýatlary üçin çykaran täze wideo çagyryş aýratynlygyny hödürledi. Bu täze aýratynlygyň kömegi bilen, Instagram öz ulanyjylaryna birbada birnäçe adam bilen wideo söhbetdeşlige girmäge mümkinçilik berýär.
Bu aýratynlygy ulanmak isleýänler üçin göni gutujykdaky wideo söhbetdeşlik düwmesine basyň. Wideo söhbetdeşliginde dostlaryňyz bilen ýazan ýa-da halanan ýazgylaryňyza seredip biljekdigiňizi hem belläliň. Şonuň ýaly-da, wideo gözleginiň aşaky çep burçundaky düwmä basyp, teklip edilýän suratlary we wideolary hem görüp bilersiňiz.
Wideo çagyryşdan başga-da, Instagramda COVID-19 wirusynda jemgyýeti goldamak üçin köp sanly täze aýratynlygyň bardygyny bellemelidiris. Ýakynda haýyr-sahawat düwmesini girizen kompaniýa, saglyk we haýyr-sahawat guramalaryna tiz goldaw bermäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde Instagramyň lukmançylyk önümleriniň mahabatyny hem çäklendirdi. COVID-19 bilen baglanyşykly maglumatlary gözlemek hem programmadan aýryldy.

«Newashgabat».