Alýaskadaky Bruks ger¬şiniň günbatar bölegi¬ndäki gaýaly tundra p-latosyny bilelikde öw¬renen amerikan klimat¬ologlary we arheologl¬ary gözlegleriniň dow¬amynda daş piramidala¬ra we takmynan 11 müň¬ ýaşly gadymy binalar¬yň galyndylaryna gaba¬t geldiler. Bu barada¬ky makala “Anchorage ¬Daily News” -da çap e¬dildi.
Gözlegiň esasy awtory¬, Alýaskadaky Uniwers¬itetiň Fairbanks şähe¬rindäki Geofizika ins¬titutyndan Ned Rozell¬anyň aýtmagyna görä, ¬Alýaskadaky tundra pl¬atosyny öwrenmek üçin¬ uly göwrümli taslama¬ dokuz ýyl mundan oza¬l ABŞ-nyň Milli seýil¬gäh gullugy Howard ge¬çelgesinde meteorolog¬iýa nokadyny gurýarka¬ başlandy. Stansiýany¬ň kömegi bilen toplan¬an meteorologiýa magl-umatlary alymlara eks¬pedisiýa üçin iň amat¬ly wagty saýlamaga kö¬mek etdi.
“Biz Noak we Kolwil d¬erýalarynyň arasyndak¬y sebiti öwrendik. Bu¬ ynanar ýaly däl, ýön¬e bu ýerde gadymy döw¬ürde ilaty iň agyr ho¬wa şertlerini ýeňip g¬eçmeli bolan ösen şäh¬erçeleriň bolandygy a¬nyklanyldy” – diýip, ¬Rozella belleýär.
Şeýle-de, alym Howard¬ geçelgesinde gadymy ¬jaýlaryň, iýmit sakla¬mak üçin çukurlaryň, ¬şeýle hem piramida gö¬rnüşinde bukulan daş ¬üýşmekleriniň saklana¬ndygyny belläp geçdi.¬ Bu piramidalar müsür¬däkilere garanyňda ha¬s kiçi, ýöne iki esse¬ gadymy. Gözlegçiler häzirlikçe Alýaskadak¬y piramidalar ýabany ¬haýwanlar sürülýän du¬zak hökmünde ulanylyp¬dyr diýen pikirde sak-lanýarlar.