Ýantorbalarymy mähir ¬goşup bişiren ýaglyna¬nlaryň, etli gutaplar¬yň, meniň iň gowy gör¬ýän süýjüdir kökeleri¬m bilen dolduryp, üs¬tesine-de bazardan me¬niň halaýşymça saýlap¬ alan kütüje egin-eşi¬kleriňi hem salyp dem¬ir ýol menzilinde iň ¬giçki otla mündürip t¬omsuň soňky aýynda pa-ýtagta okuwa ugradany¬ň häzirki ýaly ýadymd¬a. Dogrusy, ondan bär¬i onçakly wagtam geçe¬nok. Şonda otlynyň ug¬ramagyna mähetdel bag-ryňa basyp, maňlaýymd¬an ogşanyňy bolsa, dü¬nýelere çalyşman. Otl¬a münenimem şoldy wel¬in, el telefonuma sms¬ habary geldi. «Oglum¬, sag-amanja bar. Bar¬aňsoň jaň edeweri. Ýo¬luň ak bolsun. Alla ý¬aryň, körpäm. Gijäň r¬ahat bolsun!». Bulary¬ okap, ýigitligiň döw¬rüni boýlaýan bolsama¬m, gizläp otyrmaýyn, ¬gözlerimi owasyny dol¬masa-da, agladym. Se¬nem şeýle ahwaldadyň ¬gerek, eje?! Otluda ý¬atmagy hiç endik edin¬mändir. Köp adamlar-a¬ ediljek sallançagyň ¬bar-da, başga hili ýa¬gdaýlara çalyşmazdan,¬ şeýlebir ýatýar. Men¬ welin, otluda uklama¬gym durşuna hyllalla-¬da. Muny sen gowy bil¬ýänsiň, eje. Garaz, e¬ýde-beýde Marynyň dem¬irýol menzilinden gaý¬dan otly Aşgabadyň de¬mirýol menzilinde ýük-üni ýazdyrdy. Goşlary¬m bilen düşmek kynrag¬-a boldy. Ýöne seniň ¬süýji elleriň bilen t¬aýýarlan ýaglynanlard¬yr gutaplaryňy iýmek ¬höwesi meni agyr goşl¬aryň agyrlygyndan hal¬as etdi. Okuwa bolan ¬höwesimiň birki ýyl y¬za gaýdandygyna garam¬azdan, täze hyjuw bil¬en talyplyga başladym¬. Barybir agsan arzuw¬lar-da, eje… Okuwa ¬başlan günlerimden bä¬ri seni uly bir zat ¬bilen begendirib-ä bi¬lmedim. Belki…Ogluň¬ ynjyk kalbynyň häsiý¬etlerinem özüň bilýäň¬. Ine, görşüň ýaly gü¬nler ýüregimde gasyn -baryny goýup geçip ba¬rýar. Ýöne sen alada ¬etme, ol gasynlar men¬i känbir ejizledip ba¬ranok. Sebäbi näme di¬ýýäňmi? Her ir säher ¬şäherde Günüň dogşy o¬badakydan biraz tapaw¬utly. Umumy ýaşaýyş j¬aýymyzyň giň penjires¬i Günüň tersin tarapy¬nda bolansoň, nurana ¬şöhlelere bakyp lezze¬t alyb-a bilemok. Bu ¬hiç. Oňa derek men şo¬l penijereden meni şu¬ günlere getiren şähe¬riň ak ýollaryny, ond¬an eýläkde-beýläk bol¬up geçýän adamlary sy¬nlap bilýän. Olaryň ý¬anyna hyýalymda ylgap¬ baryp bilýän. Bu gow¬y hä? Şu pursatda şah¬yryň goşgy setirleri,¬ asmanyň ýüzüne keşde¬lenen ýaly bolaýýar:
– Ykbal getiripdir¬ şu günlere çen,
Diýmek biz bagtl¬y ýagty dünýäde.
Hawa, senem, menem bu¬ günler üçin bagtly. ¬Bu hakykat. Şeýle pik¬irleri serime getirip¬ durşuma, birden el t¬elefonuma sms habary ¬geldi. Gördüm. Kakamy¬ň telefon belgisinden¬ ýazypsyň maňa.« Oglu¬m, sag-amanja turduňm¬y? Ertiriň haýyrly bo¬lsun. Ýagdaýlaryň gow¬umy. Hallaryň indi ga-nymatmy? Okuwa ugrady¬ňmy? Üstünlik gazan, ¬körpäm». Okap edil oz-alkylar ýaly bogazym ¬dolaga-da gözlerim bi¬raz çygjaryp gitdi. S¬oňra haýdaşlap okuwa ¬ugradym… Hawa, eje ¬günler şeýde-şeýde öt¬üp dur. Olar meni o d¬iýen gowşadyp bilenok¬. Dogrusy, seniň ak d¬aňdanlar eden ýagşy d¬ilegleriň meniň başym¬yň penasy. Goragçy gü¬ýji. Nesip bolsa, ykb¬al oňuna edip dursa, ¬seni, we maşgalamyzy täze täzelikler, üstü¬nlikler bilen begendi¬rmekçi. Bu işlerimde ¬maňa esasy goldaw näm¬edigini bilýänsiň-ä. Olar seniň her gün ir¬den obadan şähere, ka¬kamyň telefon belgisi¬nden ýollaýan sms hab¬arlaryň. Hawa, ol ýag¬şy dilegler, erteleri¬me bolan ak arzuwlar,¬ meniň iň golaý hemaý¬atkärim. Ýollaryma ba¬dalga berýän gaýtalan¬majak güýç, käteler e¬jizlemekçi bolýan diý¬en etmeýän kalbyma te¬selli, başyma gonýan ¬döwletlilik nyşany. I¬ne, ýene-de men täze ¬üstünlikleriň gözlegi¬nde. Kalbymda-da ulla¬kan ynam we ynanç. Şe-ýle pikirlere has-da ¬güýç beren ýagdaýda ý¬ene sms habary geldi.¬ «Ertiriň haýyrly bol¬sun, oglum…»

Gurbanmyrat SARYÝEW?
Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.