Hytaý alymlary koronawirusyň gowşak tarapyny ýüze çykardylar, ýagny olar koronawirusyň bedene aralaşmagynyň täze ýoluny tapdylar.

Aýdylmagyna görä, dünýä alymlarynyň iň uly hossasyna hem-de dünýä medisinasynyň çözmesi iň kyn “tapmaçalarynyň” birine öwrülen COVID-19 öýjüklere öýjük üsti reseptor bilen özara baglanyşmagyn netijesinde hüjüm edýän eken. Meplazumab bolsa wiruslaryň öýjüklere aralaşmagyny ep-esli derejede saklaýar. Şeýle bolanda, wirus öz SP belogyny ulanmak bilen,  öýjüklere baglanmagy başarýar. Alymlar muny immunoelektron mikroskopiýasy usuly arkaly anykladylar.

Ondan öň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekili Kristian Lindmeier COVID-19 simptomlarynyň bejergisi hökmünde parasetamol içmegi maslahat beripdi.ý