Garward uniwersiteti öz talyplarynda okuwa bolan hyjuw döretmek üçin aşakdaky sözleri ulanýar:

Okaň, mümkin size-de peýdasy deger!

Häzir uklasaň, arzuwlaryňy düýşüňde görersiň. Eger-de ukynyň deregine okamagy saýlasaň, arzuwyňy durmuşyňda görersiň.

«Indi giç» diýip pikir edýän bolsaň, aslynda entäk irdir.

Okuw kynçylygy – wagtlaýyn. Bilmezlik kynçylygy – bakydyr.

Okuw – bu wagtyňy sarplamak däl. Okamak – bu hereket etmekdir.

Durmuş diňe okuwdan ybarat däl. Durmuşyň şu bölegini okap geçirmeseň, eliňden hiç zat gelmeýänligidir.

Wagt geçer. Häzirki uky ýetmezçiliginde gözüňe inýän ýaş, ertir begenç gözýaşyna öwrüler.

Eger bu gün pyýada ýöremegi islemeseň, ertir ylgamaga mejbur bolarsyň!

Geljegi üçin hereket edýän adam realistdir.

Seniň tapýan puluň – alan bilimiň bilen proporsionaldyr.

Kynçylyksyz maksada ýetip bolmaýar.