«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň işini talabalaýyk ýola goýmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenhaly» döwlet birleşigi hakyndaky Düzgünnamany, birleşigiň merkezi edarasynyň gurluşyny tassyklanyldy.
«Türkmenhaly» döwlet birleşigine Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.