Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.
Duşuşygyň başynda, Ilçini jogapkärçilikli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, türkmen tarapy ähli ulgamlarda bilelikde hereket etmäge hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasyny goldamaga taýýardygyny beýan edildi.
Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň özara hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de taraplar halkara guramalarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň ähmiýetini hem-de dürli ulgamlarda gatnaşyklary kämilleşdirmek meselelerini maslahatlaşdylar.
Mälim bolşy ýaly, Ýewropa Bileleşigi öz ilçihanasyny 2019-njy ýylda Aşgabatda açypdy.