31-nji ýanwarda geçirilen hökümet mejlisinde wise-premýer B.Öwezowyň habar berşi ýaly, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň hünärmenleri Koreýa Respublikasyna iş saparynyň çäginde «Hyundai» korporasiýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdylar hem-de dürli görnüşdäki awtobuslaryň önümçilik kärhanasyna baryp gördüler.
Häzirki wagtda Ýewro — 4 ekologiýa standartyna gabat gelýän döwrebap hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylan «Hyundai All New Super Aero Ñity» awtobuslaryny almak meýilleşdirilýär.
Gurbanguly Berdimuhamedow Koreý awtomobil gurluşynda öňdebaryjy hasaplanýan bu awtobuslaryň ýurdumyzyň şäheriçi we şäherara ugurlarynda giňden peýdalanylýandygyny belledi. Soňky ýyllarda şeýle görnüşdäki awtobuslaryň ýüzlerçesi satyn alyndy. Munuň özi ugurlary artdyrmaga we gatnaw ýygylygyny işjeňleşdirmäge mümkinçilik berýär diýip, döwlet Baştutany nygtady.
Döwlet Baştutany bu awtobuslaryň rahatlygy we amatlylygy bilen ýolagçylaryň göwnünden turýandygyny nazara alyp, bu babatda işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi.