1-nji fewralda Serhetabat etrabynda täze döwletara elektrik geçirijisi bolan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ýokary woltly elektrik geçirijisiniň ýurdumyzyň çäklerinden geçýän böleginiň düýbüniň tutulyş dabarasy boldy.
Elektrik geçiriji elektroenergiýany Pakistana hem-de Owganystanyň üsti bilen Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer.
Şu ýylyň ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Energetika ministrligi tarapyndan Türkiýäniň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolup durýan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasy bilen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyk baglaşyldy.
Ýurdumyzyň çäklerinde güýjenmesi 220 kW bolan elektrik geçiriji ulgamy «Mary GES — Hyrat şäheri» ugry boýunça Mary GES-den türkmen-owgan serhedine, Owganystan Yslam Respublikasyna çenli çekiler. Ony 2021-nji ýylyň awgust aýynda ulanmaga bermek maksat edinilýär.
Şeýle hem Energetika ministrliginiň düzüminde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça halkara elektroenergetika taslamalary müdirligi döredildi. Ol esasan TOP taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler bilen meşgullanar.