«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky» Konstitusion Kanunyň taslamasynda Halk Maslahatyna şu ygtyýarlyklar degişli edildi:
— Mejlis tarapyndan kabul edilen Konstitusiýany, konstitusion kanunlary we beýleki kanunlary makullamak ýa-da ret etmek;
— Mejlis tarapyndan kabul edilen Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň kanunyna garamak;
— ählihalk sala salşyklaryny geçirmek hakyndaky meseleleri çözmek;
— Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygyny, Baş prokuroryny, içeri işler ministrini, adalat ministrini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky meselelere garamak;
— Türkmenistanyň Prezidentini döwlet sylaglary bilen sylaglamak, oňa harby atlary we beýleki döwlet atlaryny dakmak;
— Türkmenistanyň Döwlet serhedini üýtgetmek meselesini çözmek;
— parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerine garamak;
— Konstitusiýa we kanunlar bilen Halk Maslahatynyň ygtyýarlygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek ygtyýarlyklaryny beýan etmek teklip edilýär.
Mejlisiň ygtyýarlyklary barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň sanawyna şu aşakdakylary girizmegiň zerurdygyny belledi:
— Konstitusiýanyň, konstitusion kanunlaryň we beýleki kanunlaryň taslamalaryna garamak we kabul etmek, kabul edilen kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi we olara resmi düşündiriş bermegi amala aşyrmak;
— Ministrler Kabinetiniň işiniň maksatnamasyny makullamak baradaky meselä garamak;
— Türkmenistanyň Döwlet býujetini we onuň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty tassyklamak baradaky meselelere garamak;
— döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryna hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna garamak;
— Türkmenistanyň Prezidentiniň, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny bellemek;
— Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili saýlamak;
— döwlet sylaglaryny döretmek;
— halkara şertnamalaryny tassyklamak we ýatyrmak;
— Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişigini üýtgetmek meselesini çözmek;
— döwlet häkimiýet edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Konstitusiýa laýyklygyny kesgitlemek;
— Konstitusiýa we kanunlar bilen Mejlisiň ygtyýarlygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek ygtyýarlyklaryny degişli etmek zerur hasap edilýär.