Düýn Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda «Zehin zehinden zyýada» atly bäsleşik geçirildi. Ýurdumyzyň başlangyç hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen ýaryşyň paýtagtymyzda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň binasyndaky tapgyry 4 ugur boýunça geçirildi.
Talyplar kerpiç örmek, elektromontaž, moda tehnologiýalary, aşpezlik boýunça bäsleşdiler. Kerpiç örmek boýunça ýaryşda her bäsleşige gatnaşyjy bellenen wagtda bäsleşigiň şertinde görkezilen gurluşda kerpiç örmeli. Emin agzalar işiň bezeg aýratynlygy, hili boýunça ýeňijini kesgitlediler. Şeýlelikde, bu şert boýunça ýeňiji Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby Umyt Myradow boldy.
Geljekki elektromontažçylaryň arasyndaky ýaryşda, oňa gatnaşýan talyplar otagda elektrik ulgamyny gurnamakda bäsleşdiler. Bu ugurda Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebiniň talyby Salar Hudaýberenowa taý tapylmady.
Zenan köýneginiň taýýarlanylyşyny, modelirleme işini bellenen wagtda ýerine ýetirmek moda tehnologiýalary boýunça bäsleşigiň şerti boldy. Onda Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebiniň talyby Enebaý Ýagşybaýewa öz hünäriniň ökdesi boldy.
Tagam taýýarlamakda geçirilen bäsleşikde, oňa gatnaşyjylar işdäaçary, milli tagamymyz palawy, we pişmäni bellenen wagtda taýýarlamakda öz ukyplaryny görkezdiler. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyby Gülruh Gurbanmuhammedowa bäsleşigiň iň süýji ellisi boldy.
Bäsleşigiň ýeňijilerine gymmat bahaly sowgatlar hem-de diplomlar gowşuryldy.
Gurban BABAGULYÝEW.